Od pondělí 24. 5. 2021 Rekreační středisko LESÁK v Chlumu u Třeboně otevřeno. Ubytování poskytujeme maximálně na 7 dní (dále), vyžadujeme předložení negativního PCR nebo AG testu či potvrzení dle následujících bodů mimořádného opatření platného od 1. srpna 2021:

poskytujeme ubytovací služby všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let):

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní;
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě
Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje
údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále
považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným
potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou
republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo
plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Plné znění nařízení 

Rezervace na léto a podzim 2021 je v plném provozu.

Přejít na kontakty