RS LESÁK

Informace o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) společnost VERONEX a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ: 452 73 201, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1244, (dále též „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si dovoluje informovat o způsobu arozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností VERONEX a.s.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále téžvsouladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a vsouladusrelevantními vnitrostátními předpisy.Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
V případě, že zpracování osobníchúdajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůjsouhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená nasouhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho?

Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů.
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tytoosobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnoupro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce a jeho informačních apersonálních kapacit. V případě, že naším obchodním partnerem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami.

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje máme přímo od Vás, pokud jste si ubytování u nás objednali napřímo emailem nebo telefonickynebo jste se ubytovali přímo v provozovně.

Zpracovávané osobní údaje zprávního titulu uzavření a plnění smlouvy:

 • Jméno a příjmení objednávající a ubytované osoby
 • U cizinců pohlaví
 • Adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • U cizinců státní příslušnost
 • Datum narození
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Doba pobytu
 • Číslo účtu nebo údaje o kreditní kartě
 • Zdravotní údaje (hybnost, alergie)

Zpracovávané osobní údaje na základě oprávněného zájmu, pokud jsou nám vrámci objednávky poskytnuty:

 • E-mail a/nebo telefon objednávající osoby spočívající v možnosti přímého kontaktu mezi provozovnou a Vámi ohledně objednávky a mimořádných událostí.

Zpracovávané osobní údaje na základě oprávněného zájmu, pokud je objednávka zrušena před příjezdem a je účtován stornopoplatek:

 • Jméno a příjmení objednávající a ubytované osoby
 • U cizinců pohlaví
 • Bydliště objednávající a ubytované osoby
 • U cizinců státní příslušnost
 • Datum narození
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Doba pobytu
 • Číslo účtu nebo údaje o kreditní kartě

Účely zpracování

 • Osobní údaje pod písmeny a)-h) zpracováváme za účelem uzavření smlouvy a případně vznesení našich nároků, pokud zrušíte svou objednávku v takové době před příjezdem, že je Vám účtován storno poplatek.
 • Osobní údaje pod písmenem a)-i) zpracováváme za účelem poskytnutí požadovaných služeb.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-h) můžeme po té, co tyto osobní údaje nejsou zpracovávány z právního titulu plnění právní povinnosti, dále v některých případech zpracovávat z právního titulu našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v uplatnění našich nároků, řízení a správě pohledávek.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a), c), f) a g), zpracováváme z právního titulu plnění právní povinnosti a to povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-g) zpracovávámez právního titulu plnění právní povinnosti, a topovinnosti dlezákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území Českérepubliky v platném znění při ubytování cizinců.
 • Všechny osobní údaje mohou být v konkrétním případě zpracovávané za účelem vedení právního sporu.
 • Osobní údaje pod písmeny a)-g) mohou být na základě Vašeho souhlasu zpracovávány pro účely získávání,udržení a péče o klienty společnosti.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

 • Poskytnutí osobních údajů dle písmene a)-g) je smluvním požadavkem. Bez těchto osobních údajů není možno sVámi uzavřít smlouvu o ubytování a nemůžeme tedy Vašemu rezervačnímu požadavku vyhovět.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a)-e), g), h),zpracovávané na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty vplatném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně po dobu 5 let, u daňových dokladů dle téhož po dobu 10 let.
 • Osobní údaje uvedené pod písmeny a), c), f) a g), zpracovávané na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně po dobu 6 let.
 • Osobní údaje pod písmeny a)-g) zpracovávané na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění, musí být ze zákona zpracovávány nejméně po dobu 6 let.
 • Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, pokud Vámi nebyl odvolán dříve.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

 • Výše uvedené osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovatelům údržby informačního systému správce
 • Dále orgánům veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.

Jaká práva má subjekt údajů?

a) Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svýmosobním údajům, které jsou předmětem zpracování

b) Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost zpracovávat. Klient společnosti má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů adoložit, že k takové změně došlo.

c) Právo na výmaz
Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů, pokud to požaduje, právo na oznámení ze strany společnosti VERONEX a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost VERONEX a.s. o předání těchto údajů jinému správci.

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti VERONEX a.s.

h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

i) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost VERONEX a.s. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

j) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Žádosti na správce dle odstavcůII. a)-i) je možné podat osobně nebopísemně sdostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti VERONEX a.s.,po doložení oprávněnosti požadavku.

V Českých Budějovicích, 25. 5. 2018

Ing. Dušan Tripes
správce